js AA

内存泄漏的场景

  1. 全局变量引起
  1. 闭包引起
  1. DOM删除而事件未清除
  1. 没关掉的计时器

实现一个深拷贝

function deepCopy(o) {
  if (o instanceof Array) {
    var n = [];
    for (var i = 0; i < o.length; ++i) {
      n[i] = deepCopy(o[i]);
    }
    return n;
  } else if (o instanceof Function) {
    var n = new Function("return " + o.toString())();
    return n
  } else if (o instanceof Object) {
    var n = {}
    for (var i in o) {
      n[i] = deepCopy(o[i]);
    }
    return n;
  } else {
    return o;
  }
}
//考虑到了数组、对象、函数三种引用类型

欢迎关注

赏不赏,看您心情